Szkółka pływania

XTatraDive Zakopane

Regulamin zajęć szkółki pływania XTatra Dive Zakopane

 1. Organizatorem zajęć jest firma XTatra.

 2. Zajęcia odbywają się od września do czerwca według harmonogramu.

 3. W okresie wrzesień-czerwiec dziecko może być bezpłatnie nieobecne na zajęciach dwa miesiące.

 4. Abonament płatny do 10-tego dnia rozpoczętego miesiąca.

 5. O nie obecności w danym miesiącu na zajęciach, o rezygnacji z zajęć lub zmianie abonamentu należy poinformować przed rozpoczęciem tego miesiąca.

 6. Jedna godzina lekcyjna trwa 60 min.

 7. Zajęcia prowadzone są przez profesjonalną kadrę instruktorów pływania i nurkowania.

 8. W zajęciach mogą brać udział dzieci, młodzież i dorośli po uprzednim przyporządkowaniu ich do odpowiednich grup zaawansowania oraz uregulowania opłaty wg cennika lub umowy dla grup.

 9. Uczestnik deklaruje brak przeciwwskazań do nauki pływania i dobry stan zdrowia.
  W przypadku osób niepełnoletnich deklarację składa rodzic/opiekun.

 10. Zajęcia odbywają się w grupach max. 10-ciu uczestników przypadających na jednego instruktora.

 11. Zajęcia prowadzone są według programu szkolenia.

 12. Uczestnicy zajęć mają obowiązek stosować się do regulaminu basenu, na którym odbywają się zajęcia oraz poleceń instruktorów prowadzących zajęcia.

 13. Uczestnicy biorą udział w zajęciach w strojach kąpielowych, okularach pływackich oraz po uprzednim skorzystaniu z natrysku.

 14. Na pływalnię wszyscy uczestnicy grup zorganizowanych wchodzą równocześnie. Prowadzący zajęcia instruktorzy mają bezwzględny obowiązek sprawdzić stan liczebny grupy przed i po zajęciach.

 15. Wchodzenie do wody przed rozpoczęciem zajęć jest zabronione.

 16. Uczestnicy zajęć wchodzą i wychodzą z wody natychmiast na znak instruktora.

 17. Opuszczenie i powrót na zajęcia w trakcie ich trwania musi być zgłoszone instruktorowi.

 18. Za bezpieczeństwo osób przebywających na pływalni odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia instruktor a w innych pomieszczeniach pływalni np. szatnie –rodzice, opiekunowie lub nauczyciele.

Szkółka XTatraDive Zakopane © 2013. All rights reserved.